ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

കാറ്റിലും മഴയിലും കടപുഴകി വീണ വിവിധ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട മരങ്ങളുടെ തടി പുനർ ലേലം/ടെൻഡർ

Date of Notification: 
Thursday, May 2, 2024
Due Date: 
Monday, May 20, 2024
Remarks: 
കാറ്റിലും മഴയിലും കടപുഴകി വീണ വിവിധ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട മരങ്ങളുടെ തടി പുനർ ലേലം/ടെൻഡർ
Notices: 
AttachmentSize
tender-1.pdf1.13 MB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019