ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Tender/Quotation Notices

Tender related documents can be download from bottom of the page.
Click on any row to see more details
Supply
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
Cardamom Research Station, Pampadumpara
CRS, Pampadumpara - Quotation for the installation of trellis
16/12/2022 crsp_installation_of_trellis.pdf
Krishi Vigyan Kendra, Kottayam
Supply of Yoders Apparatus
21/12/2022 kvk_kottayam_quotation_notice_for_yoders_apparatus.pdf
College of Agriculture, Vellanikkara
CoA Vellanikkara-Canteen Quotation
20/12/2022 quotation_notice-canteen_first_block.pdf
Farming Systems Research Station, Sadanandapuram
Supply of Fertilizers
15/12/2022 fsrs_retender_fertilizer.pdf
Regional Agricultural Research Station, Kumarakom
RARS-Kumarakom- Tender for the supply of Gradient Thermal Cycler
17/12/2022 rars_kumarakom_tender_notice.pdf
Kerala Agricultural University
Tender for Security Guards at RARS Pilicode
20/12/2022 Tender Notice
Regional Agricultural Research Station, Pilicode
RARS Pilicode- Quotation for security guards
20/12/2022 b4.pdf
Cashew Research Station, Madakkathara
Quotation for Cow Dung
14/12/2022 cowdung-_quotation_notice.pdf
Cashew Research Station, Madakkathara
Quotation for Front & Back Tyres of Mahindra tractor
15/12/2022 quotation_notice-tyre.pdf
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Quotations are invited for the supply of Hydromotor and Hydraulic Pump at KCAET, Tavanur
14/12/2022 hydr.pdf
Regional Agricultural Research Station, Pattambi
TENDER Notice-No.D3-6594/2022 Dated: 28.11.2022- SUPPLY - Chemicals - RARS Pattambi
15/12/2022 TENDER Notice-No.D3-6594/2022 Dated: 28.11.2022- SUPPLY - Chemicals - RARS Pattambi
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Quotations are invited for the supply of Book Shelf for Mens' Hostel at KCAET, Tavanur
12/12/2022 bookshelf.pdf
Cardamom Research Station, Pampadumpara
Quotation for the supply of Rotary Shaker with Digital controller
09/12/2022 rotary_shaker_with_digital_controller.pdf
Cardamom Research Station, Pampadumpara
Tender for the supply and installation of Non Refrigerated Microcentrifuge
09/12/2022 non_refrigerated_microcentrifuge_tender.pdf
College of Agriculture, Padannakkad
Quotation notice for rate contract of lab chemicals and glasswares etc
12/12/2022 quotation_rate_contract.pdf
Kerala Agricultural University
എസ്കവേറ്റർ, ഹിറ്റാച്ചി (20 HP)- എന്നിവ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
12/12/2022 എസ്കവേറ്റർ, ഹിറ്റാച്ചി (20 HP)- എന്നിവ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
Work
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
College of Agriculture, Vellanikkara
Quotation Notice for College Canteen
20/12/2022 quatation_notice-canteen_first_block.pdf
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2023 ന്റെ പരസ്യ ഹ്രസ്വ ചിത്രം നിർമ്മിച്ച് നല്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ
13/12/2022 പൂപ്പൊലി 2023 ഹ്രസ്വ പരസ്യ ചിത്രം ക്വട്ടേഷൻ
Engineering Division, Kumarakom
E-Tender notice No:03/2022-23 dated 02/12/2022 for Work
20/12/2022 tender_notice_kumarakom_02dec2022.pdf
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Tavanur-Tender notice No : 4/ 2022-23 dtd 28/11/2022
19/12/2022 tender_notice_4-2022-23_tavanur.pdf
Auction
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
Directorate of Physical Plant
KAU Vehicle Auction
31/12/2022 vehicle_auction_28022_0001.pdf, vehicle_auction_2_28022.pdf
Plant Propagation & Nursery Management Unit, Vellanikkara
Quotation Notice
09/12/2022 quotation_notice.pdf
Subscribe to Tenders

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019