ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Tender/Quotation Notices

Tender related documents can be download from bottom of the page.
Click on any row to see more details
Supply
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
Kerala Agricultural University
FCRS,Vellanikkara:Tender for Electric-Fruit pulp concentrator/ Electric roaster
19/12/2023 fcrs_vellanikkara_tender_notice-_date_extension-2-4.pdf
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2024-പ്ലംബിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്ത് തരുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
04/12/2023 പൂപ്പൊലി 2024-പ്ലംബിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്ത് തരുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പീലിക്കോട്
സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്
14/12/2023 b4-4922-2023.pdf
Kerala Agricultural University
Quotation notice for concrete pole
11/12/2023 Supply of concrete pole (Squre shape) in nursery
Regional Agricultural Research Station, Pattambi
ദർഘാസ് അറിയിപ്പ് - നമ്പർ: ഡി3-6225/2023 തീയ്യതി : 23/11/2023 - രാസവളങ്ങൾ, യൂറിയ, രാജ്‌ഫോസ്, പൊട്ടാഷ് (MoP) - ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് - ആർ എ ആർ എസ് പട്ടാമ്പി
05/12/2023 ദർഘാസ് അറിയിപ്പ് -നമ്പർ: ഡി3-6225/2023 തീയ്യതി: 23/11/2023-രാസവളങ്ങൾ,യൂറിയ,രാജ്‌ഫോസ്,പൊട്ടാഷ് (MoP)-ആർ എ ആർ എസ് പട്ടാമ്പി
College of Agriculture, Vellayani
Store Purchase section-Supply and Installation of printer cum photocopier system for the use in academic cell
13/12/2023 photocopier_tendernotice.pdf
പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പീലിക്കോട്
Tender for supply of pick-up truck
08/12/2023 4562.pdf
Agronomic Research Station, Chalakudy
Tender Notice for supply of fertilizer grade chemicals
15/12/2023 tender_notice.pdf
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2024 നോടനുബന്ധിച്ച് - വെളിച്ചം (LIGHT) ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
11/12/2023 പൂപ്പൊലി 2024 നോടനുബന്ധിച്ച് - വെളിച്ചം (LIGHT) ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2024- സൗണ്ട് സിസ്റ്റം/ജനറേറ്റർ -വാടകയ്ക്ക് നൽ കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
11/12/2023 പൂപ്പൊലി 2024- സൗണ്ട് സിസ്റ്റ്ം/ജനറേറ്റർ- ടെൻഡർ
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Quotations are invited for the supply of Chocolate Enrobing Machine for AICRP on PHET Scheme with given specifications
04/12/2023 chocolatemc.pdf
Krishi Vigyan Kendra, Palakkad
Tender for the supply and installation of Electric Fruit Pulp Concentrator/Electric Roaster
06/12/2023 tender_notice.pdf
Kerala Agricultural University
Supply of Goat and Chick Feed
05/12/2023 layerchick_feed_final20231122.pdf
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, വയനാട്
Equipment distribution
04/12/2023 brush_cutter_tender.pdf
College of Agriculture, Vellayani
Supply of Intelligent Interactive Panels at College of Agriculture ,Vellayani
07/12/2023 tender_notice_updated.pdf
Auction
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2024- ടെൻഡർ -ഐസ്ക്രിം സ്റ്റാൾ
05/12/2023 പൂപ്പൊലി 2024 -ഐസ്ക്രീം സ്റ്റാളിനുള്ള- ടെൻഡർ
Agricultural Research Station, Thiruvalla
Auction sale of sugarcane - 2023-24 season Requotation notice
12/12/2023 requotation_sugarcane_23-24_date_change.pdf
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2024- സ്റ്റാളുകൾ (എ ടൈപ്പ്, ബി ടൈപ്പ്) & തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും(Open Space) നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ
07/12/2023 പൂപ്പൊലി 2024- സ്റ്റാളുകൾ (എ ടൈപ്പ്, ബി ടൈപ്പ്) നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ, പൂപ്പൊലി 2024- സ്റ്റാളുകൾ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ (Open Space) നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2024- ഭോജനശാല നടത്തുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
05/12/2023 പൂപ്പൊലി 2024- ഭോജനശാല നടത്തുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2024-ഫുഡ് കോർട്ട് -- ടെൻഡർ
05/12/2023 പൂപ്പൊലി 2024-ഫുഡ് കോർട്ട്- ടെൻഡർ
Work
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
Kerala Agricultural University
65 എച്ച്.പി ട്രാക്ടർ ബാക്ക് ഹോ ലോഡർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡ്രൈവർ ജോലിയ്ക്കുള്ള ടെൻഡർ
04/12/2023 65 എച്ച്.പി ട്രാക്ടർ ബാക്ക് ഹോ ലോഡർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡ്രൈവർ ജോലിയ്ക്കുള്ള ടെൻഡർ
Kerala Agricultural University
Quotation for construction or iron wire fencing at boundary of Thirumunpu Center
11/12/2023 3909-23.pdf
College of Agriculture, Vellayani
Quotation for Binding of Books & Seminar Reports in the Library of the College of Agriculture ,Vellayani
04/12/2023 binding.pdf
Kerala Agricultural University
KVK Kannur, Tender Notice for Shed
08/12/2023 tender_for_shed.pdf
Kerala Agricultural University
KVK Kannur, Tender Notice for compound wall
08/12/2023 tender_notice_for_compound_wall.pdf
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2024 - താൽക്കാലിക പന്തലുകൾ നിർമ്മിച്ചു തരുന്നതിനും, അനുബന്ധ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കുമുള്ള ടെൻഡർ
08/12/2023 പൂപ്പൊലി 2024 - താൽക്കാലിക പന്തലുകൾ നിർമ്മിച്ചു തരുന്നതിനും, അനുബന്ധ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കുമുള്ള ടെൻഡർ
Kerala Agricultural University
Re-Quotation for construction of nursery shed at H block
08/12/2023 4213.pdf
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2024- അനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലീനിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള- ടെൻഡർ
14/12/2023 പൂപ്പൊലി 2024- അനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലീനിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള- ടെൻഡർ
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2024- ഐസ്ക്രീം സ്റ്റാളിനുള്ള ടെൻഡർ
05/12/2023 പൂപ്പൊലി 2024- ഐസ്ക്രീം സ്റ്റാളിനുള്ള ടെൻഡർ
Kerala Agricultural University
KVK Kannur- Tender Notice-Fixing Wallside tables and upper cabins
04/12/2023 tender_notice_2.pdf
College of Agriculture, Padannakkad
പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഫാം-2 (കരുവാച്ചേരി)യിലെ കാന്റീൻ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്
04/12/2023 quotation_notice_g1.6941.23.pdf
കാർഷിക കോളേജ്, പടന്നക്കാട്
പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജിൽ ഫോട്ടോകോപ്പി എടുക്കൽ, പ്രിൻ്റിങ്ങ്, ടൈപ്പ് സെറ്റിങ്ങ്, ബൈൻ്റിങ്ങ് ജോലികൾക്കുള്ള ദർഘാസ്
05/12/2023 quotation_notice_g1.7563.23.pdf
Subscribe to Tenders

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019