ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

Centre for e-Learning
Massive Open Online Course (MOOC) -‘Organic Manures and Biofertilizers’
Coconut Research Station, Balaramapuram
Notification for the post of Farm Officer Gr II on daily wage basis (Correction included)
Regional Agricultural Research Station, Pattambi
Rank List - FARM ASSISTANT (VETERINARY) GRADE II (Interview held on 22.03.2024) - No. A2 - 6149/2023 - Dated: 04.04.2024 - RARS Pattambi
Regional Agriculture Research Station, Vellayani
RANK LIST F'OR TIIE INTERVTEW HELD ON 01/04/2024 FOR THE TECHNICAL OFFICER FOR IMD-GKMS PROJECT ON CONTRACT BASIS.
Registration for CUET-UG-2024 has been extended to 05 April 2024
College of Agriculture, Vellayani
Notification of the results of the election to the Students' Union 2023-2024
Regional Agriculture Research Station, Vellayani
International Seminar on Spices KAU (ISSK) 2024
College of Agriculture, Vellayani
International Seminar on Spices KAU (ISSK) 2024
പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പീലിക്കോട്
എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖാന്തിരം താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫാം ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് II, ട്രാക്ടർ ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് II, പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ് II എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഇന്റർവ്യൂ തീയതി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
Regional Agricultural Research Station, Pattambi
Rank List - Pump Operator - No. A2 - 2520/2023 - Dated: 15.13.2024 - RARS Pattambi
Centre for e-Learning
പഴം-പച്ചക്കറി സംസ്‌കരണവും വിപണനവും
Admission to UG, PG and Ph.D. Programs under ICAR All India Quota Seats for Academic Year 2024-25
College of Agriculture, Vellanikkara
NIRF
College of Climate Change and Environmental Science, Vellanikkara
NIRF Data
College of Agriculture, Vellanikkara
Canteens price list (CoA, Vellanikkara)
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Rank List of candidates from economically weaker section who have appeared for the interview held on 21-10-2023 held at Instructional Farm, Tavanur for the post of Farm Officer Grade II (Agri) through Employment Exchange.
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Rank List of candidates from Latin Catholic/ Anglo Indian category who have appeared for the interview held on 21-10-2023 held at Instructional Farm, Tavanur for the post of Farm Officer Grade II (Agri) through Employment Exchange.
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Rank list of Young Professional I ( Horticulture) prepared after the walk-in-interview held on 14-12-2023 at KCAET, Tavanur
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Rank list of Young Professional I (Engg.) prepared after the walk-in-interview held on 14-12-2023 at KCAET, Tavanur.
Regional Agricultural Research Station, Pattambi
Job Notification - No. A1/6591/2023 - Date: 08.12.2023 - Assistant Professor (Agronomy) - Contract Basis - RARS Pattambi
Directorate of Education
Education/Academic Enquiry - Contact 0487 2438139 (Working Days 10:00 AM to 05:00 PM)
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Rank List of candidates who appeared for the interview held at KCAET, Tavanur for the post of Assistant Professor (Contract) on various faculties.
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Rank List of LDV Driver- Open Category ( Through Employment Exchange )
Directorate of Research
TRANSFER OF TECHNOLOGIES DEVELOPED BY KERALA AGRICULTURAL UNIVERSITY

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019