ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഫാം-2 (കരുവാച്ചേരി)യിലെ കാന്റീൻ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്

Date of Notification: 
Wednesday, November 22, 2023
Due Date: 
Monday, December 4, 2023
Notices: 
AttachmentSize
quotation_notice_g1.6941.23.pdf7.71 MB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019