ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

പൂപ്പൊലി 2023 ന്റെ പരസ്യ ഹ്രസ്വ ചിത്രം നിർമ്മിച്ച് നല്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ

Date of Notification: 
Friday, December 2, 2022
Due Date: 
Tuesday, December 13, 2022
Remarks: 
EMD

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019