ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

പൂപ്പൊലി 2023 -ടെൻഡർ- സ്ക്വയർ പൈപ്പ്, ജി.ഐ പൈപ്പ്, ജി.പി പൈപ്പ്

Date of Notification: 
Friday, November 4, 2022
Due Date: 
Saturday, November 19, 2022

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019