ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

അകത്തള ഉദ്യാനങ്ങൾ -സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം : 25 ജനുവരി 2023

Wed, 25/01/2023 - 4:46pm -- CTI Mannuthy

അകത്തള ഉദ്യാനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനത്തിൽ നൂറിലധികം പേര് പങ്കെടുത്തു, സംശയനിവാരണം നടത്തി.

Subject: 

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019