ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ശീതകാല പച്ചക്കറി വിളകൾ 1 : സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം - 2022 ഡിസംബർ 7

Thu, 08/12/2022 - 11:35am -- CTI Mannuthy

ശീതകാല പച്ചക്കറി വിളകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ കൃഷിപരിപാലനത്തെക്കുറിച്ച്  2022 ഡിസംബർ 7 ന് സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം നടത്തി. അറുപതോളം പേർ പങ്കെടുത്തു സംശയ നിവാരണം നടത്തി. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല  ശാസ്ത്രജ്ഞയായ ഡോ. രശ്മി ജെ ആണ് പരിശീലന ക്ലാസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. 

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019