ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

"വാഴയിലെ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി" : സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം-2022 നവംബർ 16

Thu, 01/12/2022 - 4:23pm -- CTI Mannuthy

"വാഴയിലെ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി"  എന്ന വിഷയത്തിൽ 2022 നവംബർ 16  ന് സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം നടത്തി.  അറുപതോളം പേർ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സംശയ നിവാരണം നടത്തി. കാർഷിക സർവകലാശാല  ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ.ഡിക്‌ടോ ജോസ് ജോസ്  ആണ് പരിശീലന ക്ലാസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്.

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019