ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

KAU – Academic– B.Sc. (Hons.) C&B degree programme - 2018 admission-Semester VII- Re-examination -Mr. Muhammad Yasir P N (2018-45-033)- Result notified.

Tue, 19/07/2022 - 10:04am -- Controller of E...

KAU – Academic– B.Sc. (Hons.) C&B degree programme - 2018 admission-Semester VII- Re-examination -Mr. Muhammad Yasir P N (2018-45-033)- Result notified.

Programme: 
B.Sc. (Hons.) Co-operation and Banking
Type of Notification: 
Examination Result

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019