ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

February 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
RARS Farm Carnival 2023 - Saphalam 20/02/2023 to 01/03/2023
»
 
 
 
 
 
VAIGA 2023 25/02/2023 to 03/03/2023
»
VAIGA 2023 25/02/2023 to 03/03/2023
»
 
26
27
28
1
2
3
4
«
RARS Farm Carnival 2023 - Saphalam 20/02/2023 to 01/03/2023
»
 
 
 
 
«
VAIGA 2023 25/02/2023 to 03/03/2023
»
«
VAIGA 2023 25/02/2023 to 03/03/2023
»
 
 
 

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019