ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഫാം (അഗ്രി) വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ഫൈനല്‍ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

Wed, 25/10/2023 - 4:14pm -- Systems Manager
Announcement Issued by
Kerala Agricultural University
Notification Reference No
No.KAUGA/158/2023-GA-B1
Date of Notification
Saturday, October 21, 2023
Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019