ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഇൻസ്ട്ക്ഷണൽ ഫാം,വെള്ളായണി സ്ഥിരം തൊഴിലാളിക്ക്-എതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി-

Tue, 22/11/2022 - 1:08pm -- Systems Manager
Printer-friendly versionPDF version
Announcement Issued by
Instructional Farm, Vellayani
Notification Reference No
No. F 3/903/2021(i)
Date of Notification
Friday, August 5, 2022
Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019