ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

"കൈതച്ചക്കയിലെ സംസ്കരണം":സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം-2022 നവംബർ 9

Thu, 01/12/2022 - 1:13pm -- CTI Mannuthy

"കൈതച്ചക്കയിലെ സംസ്കരണം "  എന്ന വിഷയത്തിൽ 2022 നവംബർ 9 ന് സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം നടത്തി.  അൻപതോളം  പേർ പങ്കെടുത്തു സംശയ നിവാരണം നടത്തി. വിഷയത്തിലെ വിദഗ്ധ  ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. സജി ഗോമസ്  ആണ് പരിശീലന ക്ലാസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്.

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019