ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

മുരിങ്ങ-കൃഷി പരിപാലനം, സംസ്കരണം : സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം 2022 ഒക്ടോബർ 19

Thu, 01/12/2022 - 1:03pm -- CTI Mannuthy

ഇലക്കറി വിളകളിലെ കൃഷി മുറകൾ എന്ന പരിശീലന പരമ്പരയിലെ "മുരിങ്ങ : കൃഷി പരിപാലനം, സംസ്കരണം" സംബന്ധിച്ച സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം 2022 ഒക്ടോബർ 19 ന് നടന്നു. അൻപതോളം പേർ പങ്കെടുത്തു സംശയ നിവാരണം നടത്തി.

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019